"Genom utredning omvandlar vi misstankar och osäkerhet till tydliga beslutsunderlag. Vi ser samband, ställer rätt frågor och värderar information." 
 

Logo-Practise-Trust-Neg

Vi tryggar verksamheter. 

I vilken fas behöver ni stöd? Berätta för oss så hjälper vi er vidare.

Practise modell för utredningsarbete

Pil-mer-info

INNAN DET HÄNDER

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA), SÄKERHETSBEDÖMNING OCH BAKGRUNDSKONTROLL

Förebyggande arbete ger tydliga beslutsunderlag

I stort sett alla verksamheter kan drabbas av säkerhetsrelaterade utmaningar. Allt ifrån problem i organisationen till påverkan utifrån. Det bästa sättet att rusta sig för dessa utmaningar är att identifiera vilka risker som finns och vidta förebyggande åtgärder. Practise Trust kan stödja med risk- och sårbarhetsanalys, förslag till åtgärder och kompletterande utbildning. Den totala säkerhetsbedömningen ger dig ett tydligt underlag för vidare arbete. Vi koordinerar och konsulterar även vid efterföljande implementering av säkerhetsåtgärder.  

Practise Trust utför även bakgrundskontroller för företag som vill öka tryggheten i verksamheten. Vi kan bistå med kompetens vid till exempel rekrytering av nya medarbetare, när du anlitar en konsult eller en ny affärspartner. Rätt och kloka rekryteringar hjälper er att bygga ett tryggt företag med medarbetare som värnar om företagets varumärke.

Steg-1-Modell-Utredning-Practise

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och säkerhetsbedömning

Exempel på åtgärder som vi kan stödja er med: 

 • Skräddarsydda utredningar 
 • Minimerade risker för ekonomiskt bortfall 
 • Analys av rutiner, skalskydd, planer etc genom intervjuer med nyckelpersoner
 • Utbildning i säkerhetsmedvetenhet
 • Koordinering av praktiskt säkerhetsarbete

Behöver ni identifiera vilka risker som finns? 

Vi hjälper er med förebyggande analyser, förslag på åtgärder och utbildning. 

Steg-2-Modell-Utredning-Practise

Bakgrundskontroller

Exempel på åtgärder som vi kan stödja er med: 

 • Inhämtning av information
 • Beslutsunderlag kring person eller företag
 • Kvalitetssäkring av lämnade uppgifter

Behöver ni en bakgrundskontroll? 

Vi kan bistå med kompetens vid till exempel rekrytering av nya medarbetare, när du anlitar en konsult eller en ny affärspartner.

NÄR DET HÄNDER 

UTREDNING OCH UTREDNINGSLEDNING 

Från misstanke och osäkerhet till fakta och trygghet

Har det hänt något, eller har du en känsla av att något inte stämmer? En verksamhet som på ett eller annat sätt drabbats, eller riskerar att drabbas, av en intern oegentlighet kan få stöd genom en utredning. Under påfrestning är det viktigt att göra rätt saker på rätt sätt. Genom beprövade utredningsmetoder och intervjuer hjälper vi er att ta fram fakta kring uppkomna händelser. Resultatet blir ett beslutsunderlag för vidare hantering så att en inträffad händelse inte påverkar verksamheten mer än nödvändigt. Vi har vana att arbeta med känslig och skyddsvärd information under sekretess. 

Steg-3-Modell-Utredning-Practise

Utredning och utredningsledning

Exempel på åtgärder vi kan stödja er med: 

 • Underlag för en rättslig process (polisanmälan)
 • Stöd för intern hantering
 • Analys av orsaken till det inträffade
 • Åtgärdsplan 
 • Koordinering av utredningsåtgärder

Behöver ni en utredning eller en operativ samordnare? 

Vi hjälper er att ta fram fakta kring uppkomna händelser genom utredning och ledning.

Exempel på utredningsuppdrag:

 • Interna brott
 • Misstanke om övriga interna oegentligheter
 • Misskötsamhet eller brott mot företagets interna policys och riktlinjer

EFTER DET HÄNT 

ERFARENHETSUTREDNING 

Hur gör vi för att det inte ska hända igen?

Ni kan dra stora lärdomar av det inträffade genom en erfarenhetsutredning. Ofta andas man ut efter en händelse och är glad att det är över, och det ska man också tillåtas göra. Därefter är det viktigt att verksamheten inte bara fortsätter som vanligt. Nu är tiden att ta tillvara på erfarenheter, identifiera lärdomar och implementera åtgärder för att minimera risken att det händer igen. Practise Trust har metoder för att säkerställa att lärdomarna implementeras i verksamheten – ett steg som ofta glöms bort.

Steg-4-Modell-Utredning-Practise

Erfarenhetsutredningar

Exempel på åtgärder som vi kan stödja er med: 

 • Granskning av genomförd polisutredning
 • Genomgång och översyn av internt material och rutiner
 • Intervjuer med inblandade
 • Analys av vidtagna åtgärder
 • Kontroll om gällande lagstiftning, interna policys och riktlinjer följts
 • Förslag på åtgärder

Behöver ni en erfarenhetsutredning? 

Vi hjälper er att ta tillvara på erfarenheter, identifiera lärdomar och implementera åtgärder – för att minimerar risken att det händer igen

Det här är vi

Practise Trust har bred och lång erfarenhet av säkerhetsutredningar och utredningsledning – både operativt och strategiskt. Med stor kompetens inom området och vana att arbeta och leda under pressade förhållanden kan vi hjälpa företag att få rätt beslutsunderlag. Vi ser till organisationens unika förutsättningar och har kompetens att stödja innan, under och efter att verksamheten drabbats.

Hos Practise Trust hör etik och säkerhet ihop 

Ett av företagets signum är ett starkt etiskt förhållningssätt. Inför och under varje uppdrag håller vi denna diskussion levande. Våra tjänster bygger på att hela tiden hålla en hög affärsmässig men också etisk professionalism genom hela uppdraget. Det innebär att vi tackar nej till vissa uppdrag men också att vi bygger starka förtroliga samarbeten med dem som lever upp till våra krav som samarbetspartners. Vi trivs inte i ”gråzonen". 

Läs mer om Practise etiska förhållningssätt

Mats Lindblad
Senior Konsult
070-299 78 78

Mats har en bakgrund som polis inom i huvudsak den kriminalpolisiära verksamheten. Där har han bland annat verkat med operativ ledning av verksamheter. Mats hjälper företag och organisationer med att bland annat genomföra utredningar, risk- och sårbarhetsanalyser och implementering av ett proaktivt arbetssätt. Mats är en erfaren utbildare inom områdena ekonomisk brottslighet, trygghet & säkerhet samt hot & våld.

David Ol-Lars
Senior Konsult

David har en bakgrund som polis med lång yrkeserfarenhet från Nationella insatsstyrkan, krisförhandling och som personsäkerhetschef. Han har konsulterat svenska ambassader i flera länder med både riskanalyser och stöd vid kriser och incidenter.

Kvalitetssäkrade underkonsulter
Våra konsulter har i huvudsak sin bakgrund från polisen. Vi har kompetens inom: utredning, säkerhetsanalys, IT och utbildning. För närmare beskrivning ber vi dig kontakta oss. 

Kompetensplatsen

Välkommen! Här delar vi med oss av artiklar, kompetensutveckling och nyheter.