"Vi vill hjälpa er verksamhet att bli så trygg att ni ser krisen som en utmaning, och inte en fiende."  
/Elin Richarz, affärsområdesansvarig

Logo-Practise-Risk-Neg

Vi stödjer er genom hela krisarbetet. 

I vilken fas behöver ni stöd? Berätta för oss så hjälper vi er vidare.

Practise modell för kris

Pil-mer-info

INNAN KRISEN – KRISBEREDSKAP

VI HJÄLPER ER SÅ ATT NI STÅR FÖRBEREDDA

Att vara förberedd är att ha skapat en trygghet i att vi kommer gå stärkta ur krisen

Innan krisen inträffat har man tid att förbereda sig. Få har lyxen att de kan lägga mängder av träningstid på krisledning och därför är det av extra stor vikt att de åtgärder man faktiskt vidtar ger önskad effekt. Viktigt är också att börja i rätt ända. Att bygga upp en god förmåga till krishantering bör inte börja med en prövande scenarioövning. En sådan test bör snarare komma då man anser att man har en god grundlagd förmåga och känner sig tränad och förberedd. Först då kan de lite mer "utmanande" övningarna komma väl till pass. Att träna för hårt i början är inte att utnyttja den tid man avsatt på rätt sätt som vi ser det. Utveckling av krisledning bör byggas upp i flera steg. 

Steg-1-Krismodell-Practise 

Analys, teori och krisplaner

Exempel på åtgärder som vi kan stödja er med: 

 • Definiera vad en kris är för er
 • Gör en risk och sårbarhetsanalys eller uppdatera er befintliga
 • Utarbeta en krisplan om krisen skulle uppstå
 • Utbilda ledningsfunktionerna i ledningsteori och vad ledningsfunktionerna har för uppgift i krisledningsgruppen
 • Skapa rutiner för mediahantering, internkommunikation och samverkan med myndigheter och andra aktörer

Behöver ni grundläggande stöd? 

Vi hjälper er att få nödvändig förståelse för risk- och krisledning.

Steg-2-Krismodell-Practise

Öva och testa

Exempel på åtgärder som vi kan stödja er med: 

 • Lärande seminarieövningar
 • Workshops kring beslutsfattande under stress
 • Förfina era stabs- och ledningsverktyg
 • skapa en erfarenhetsbank genom övning
 • Skapa övnings- och utvärderingsrutiner i organisationen
 • Prövande och realistisk övning i realtid
 • Verklighetsnära motspel
 • Högkvalitativ utvärdering och förslag på åtgärder

Behöver ni öva och testa er förmåga? 

Vi hjälper er att öva och utveckla er kompetens att hantera en kris. Samt att testa er förmåga att hantera en kris genom prövande övning och utvärdering.

NÄR DET HÄNDER – KRISHANTERING

VI STÖTTAR ER MED OPERATIVT STÖD VID VERKLIGA HÄNDELSER

Stöd när det händer

"There cannot be a crisis next week. My schedule is already full." /Henry A. Kissinger

I krisen är inget längre som vanligt. Den slår också till när man kanske minst av allt anat det. Ibland kan det vara skönt att få vända sig till ett externt stöd när man är osäker på vilket som är den rätta vägen fram eller man har svårt att prioritera. Vi har inte svaren på alla frågor men alla våra krisledningskonsulter har lång erfarenhet av att agera i krissituationer. På så sätt kan vi utgöra ett stöd och bollplank som sänker stressen och hjälper till att fokusera på rätt saker. Med Practise abbonemangstjänst kan du alltid ringa och få konsultation eller hjälp på plats. Dygnet runt, året om. 

Steg-3-Krismodell-Practise

Pågående kris

Exempel på åtgärder som vi kan stödja er med: 

 • Möjlighet att åka ut och bidra som ledningsstöd vid krishändelse
 • Bollplank i fråga om prioriteringar och beslutsfattande
 • Dygnet-runt support från erfaren krisledare 

Behöver ni stöd under krisen? 

Vi hjälper er med operativt stöd och konsultation vid verkliga händelser. Genom Practise jour-nummer når du oss dygnet runt, året om.

EFTER KRISEN – KRISSTÖD

VI HJÄLPER ER MED OMSORG OCH LÄRDOMAR

Support efter krisen

Efter en kris kommer det finnas många saker att ta hand om. Inblandad personal och indirekt påverkade personer kommer behöva olika former av stöd. Dels ur ett medmänskligt perspektiv men också för att verksamheten skall kunna fortsätta. Prioritera det viktiga efterarbetet och be någon extern utvärdera så att du inte utvärderar din egen insats.

Steg-4-Krismodell-Practise

Krisstöd och erfarenhetsutredning

Exempel på åtgärder som vi kan stödja er med:

 • identifiera krisstödsbehovet
 • avlastningssamtal
 • förmedling till professionell hjälp
 • kontakt mot myndigheter
 • erfarenhetsutredning och analys

Behöver ni stöd, utredning och utvärdering? 

Vi hjälper er att prioritera det viktiga efterarbetet och utvärdera, så att du inte utvärderar din egen insats.

Ett urval av våra kunder

Lärande seminarieövningar hos Försäkringskassan (IT) i Sundsvall. 

Lärande/prövande krisövningar och krisledningsutbildning samt utvärderare kopplat till verkliga händelser då krisorganisationen varit aktiverad. 

Ansvarig för samverkansworkshop inför Eurovision 2016. Utvärderare av krisorganisation tillsammans med Practise Trust under genomförandet av Eurovision 2016.

Lärande/prövande krisövningar och krisledningsutbildning. Rådgivare i krisledningsfrågor. 

Stabs- och stabschefsutbildningar i samarbete med Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB). 

Genomförare av övningsledarutbildning samt fördjupad övningsledarutbildning. Föreläsare och utvärderare vid Polisinsatschefsutbildningen samt sakkunnig inom krisledning vid stabsutbildningar. 

Utvärderare vid krisledningsövning. Diverse utbildningar inom krisledning för beslutsfattare och stabschefer. Involverad i arbete med framtagande av lägesbild i staben. 

Krisledningsutbildning 

"When written in Chinese, the word "crisis" is composed by two characters. One represent danger and the other represent opportunity."  

/John F. Kennedy 

 

Kinesiskt Tecken Kris

Det här är vi

Practise har idag över 20 års erfarenhet av ledning i krissituationer. Med både operativ erfarenhet och en bred teoretisk grund gör oss heltäckande i våra tjänster. Vi deltar som expertkunskap på Polishögskolans vidareutbildningar inom både Polisinsatschefsutbildningen och Övningsledarutbildningen. Practise utbildar flertalet ledande befattningar inom flera större privata aktörer i allt från krisledningsteori till större övningar.

 

Elin Richarz
Affärsområdesansvarig Practise Risk
073-364 38 06

Elin har lång erfarenhet av att jobba med risk-, kris- och kontinuitetshantering och projektledning både inom konsultverksamhet och som ansvarig. Elin kommer närmast från flygplatskoncernen Swedavia där hon haft tjänsten som Crisis Manager. Elin är en erfaren övningsplanerare som gärna tar utmaningen att låta övningens praktik skapa förståelse för samspelet mellan organisation, metodik och dokumentation – alltid med målsättningen att skapa en positiv inställning till krishantering.

 

Mats Bohman
Senior Konsult
070-354 80 66

Mats har många års erfarenhet som polis inom Nationella insatsstyrkan, b.la som utbildningschef. Han stödjer idag både mindre och större organisationer, såsom Polishögskolan och flygplatser, med krisledningsutveckling och utbildning. Mats har också lång internationell erfarenhet av krisledning och krisledningsmetodik. Mats är idag en mycket flitigt anlitad utbildare och utvärderare inom området krisledning. Med sin långa erfarenhet och förmåga att omsätta teori till praktik har han snabbt utvecklat långa samarbeten inom Practise Risk. 

 

Anna Laséen Karlsson
Senior Konsult
072-544 59 11

Anna är i grunden sjuksköterska och har många års erfarenhet från akutsjukvården och ledning på såväl akutmottagning som på regional nivå för Stockholms läns landsting där hon var tjänsteman i beredskap. Anna har erfarenhet av nationell, regional och nu senast även kommunal verksamhet och samverkan. Anna har stor erfarenhet av utbildning och övning både internt och i samverkan med andra aktörer. Hon brinner för att skapa utbildningar och övningar där deltagare går lyfta och motiverade därifrån. 

Marcus Marsten
Senior Konsult

Marcus har lång erfarenhet av operativ ledning och ledningsutveckling från specialenheter inom polisen. Idag stöder han mindre och större organisationer med ledningsutveckling, utbildning och övning i krisledningsmetodik.

Johan Mast
Rådgivare